1

Privacyverklaring

Privacyverklaring Disco Limburg

Disco Limburg vindt uw privacy erg belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de toepasselijke privacyregelgeving. Hoe wij dat doen kunt u lezen in deze privacyverklaring. Wij informeren u bovendien over uw rechten. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Wij hebben het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien. Wij adviseren u deze privacyverklaring dan ook regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat u de laatste versie heeft. Wanneer wij ingrijpende wijzigingen aanbrengen in onze privacyverklaring zullen wij u hierover informeren via onze website. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 mei 2018.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor gebruikers van www.disco-limburg.nl

Verstrekking van persoonsgegevens

De verstrekking van uw persoonsgegevens aan ons berust niet op een wettelijke plicht. Met andere woorden, u bent niet wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen. Wanneer wij echter met u een overeenkomst sluiten, hebben wij bepaalde persoonsgegevens van u nodig om deze uit te voeren. Wanneer u deze persoonsgegevens niet aan ons verstrekt kunnen wij simpelweg geen overeenkomst met u sluiten en diensten voor u uitvoeren. Om onze website te gebruiken kunnen wij ook bepaalde persoonsgegevens van u verlangen. Verstrekt u deze gegevens niet, dan kunnen wij niet garanderen dat onze website naar behoren werkt.

Grondslag voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens slechts wanneer wij daarvoor toestemming hebben ontvangen van u, of wanneer deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of wanneer wij voordat de overeenkomst wordt gesloten bepaalde handelingen moeten verrichten op uw verzoek.

Verwerkingsdoeleinden

De verkregen persoonsgegevens verwerken wij enkel voor de volgende doeleinden:
Wij gebruiken uw NAW-gegevens, telefoonnummer en email gegevens om met u te corresponderen en offertes, facturen en andere documenten noodzakelijk voor (uitvoering van) de overeenkomst naar u te sturen.
Indien u uw NAW-gegevens, telefoonnummer en email gegevens via het contactformulier op onze website aan ons verstrekt, gebruiken wij deze om contact met u op te nemen.
Indien u ons per email een boordeling toestuurt bedoeld ter publicatie op onze website, verwerken wij uw emailadres en naam ter publicatie op onze website.
Indien u toestemming heeft gegeven middels een overeenkomst kunnen foto’s die gemaakt zijn tijdens een evenement gebruikt worden ter publiceren op onze website om een sfeerimpressie te verschaffen aan toekomstige gasten.
Voor de uitvoering van onze dienstverlening gebruiken wij, indien door u verstrekt NAW-gegevens, telefoonnummer, emailgegevens en eventueel andere door u verstrekte gegevens.

Google Analytics

Om de statistieken met betrekking tot het gebruik van onze website bij te houden, gebruiken wij Google Analytics van het Amerikaanse bedrijf Google. Google plaatst hiervoor analytische cookies in uw browser en presenteert de geanonimiseerde informatie aan ons, zodat wij inzicht krijgen in hoe onze bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Daarom hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. Google mag daardoor de verkregen informatie niet gebruiken voor andere Google diensten of doeleinden. Ook hebben wij het doorsturen van IP-adressen naar Google via Google Analytics uitgeschakeld.

Cookies van derden

De website van Disco Limburg bevat content en diensten van externe providers zoals YouTube en Facebook. Deze websites kunnen cookies gebruiken. Disco Limburg heeft geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens door deze provider. Raadpleeg de website van YouTube en Facebook voor informatie over hoe zij met uw gegevens omgaan.

Het gebruik van sociale plug-ins als onderdeel van sociale media

Disco Limburg wil het voor u gemakkelijk maken om content van onze website te delen op social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaring van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Youtube

Disco Limburg gebruikt sociale plug-ins van het YouTube-videoplatform beheerd door YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, VS. YouTube is een platform waarop u audio- en videobestanden kunt afspelen. Wanneer u een pagina op onze website laadt en een YouTube-video afspeelt, maakt de geïntegreerde YouTube-player verbinding met YouTube voor de technische verzending van het video- of audiobestand. Wanneer verbinding met YouTube is gemaakt, worden de gegevens naar YouTube verstuurd. Raadpleeg de privacyrichtlijn van YouTube voor informatie over gegevensverwerking op YouTube.com.

Facebook

Disco Limburg gebruikt sociale plug-ins van het sociale netwerk Facebook beheerd door Facebook Inc., Palo Alto, CA, VS. U kunt deze plug-ins herkennen aan het Facebook-logo of de woorden “Facebook”, “Vind ik leuk” en/of “Delen”. Bij bezoek aan onze website zijn deze plug ins aanvankelijk uitgeschakeld. Ze worden pas geactiveerd wanneer u op de respectieve knop drukt. U geeft hiermee toestemming om de gegevens door te sturen naar Facebook waar uw gegevens worden opgeslagen. Raadpleeg de privacyrichtlijn van Facebook voor informatie omtrent gegevensbescherming. Indien u niet wil dat Facebook gegevens over u verzamelt via onze website, moet u uitloggen van Facebook voor u onze website bezoekt.

Derden

Tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming toe heeft gegeven delen wij uw gegevens niet met derden. Ook verkopen wij uw gegevens niet aan derden. Wel kan het zo zijn dat wij derden inschakelen die onder ons toezicht en verantwoordelijkheid bepaalde persoonsgegevens verwerken. Met deze derden zullen wij een verwerkersovereenkomst sluiten. Deze derden mogen de persoonsgegevens dan op geen enkele andere manier verwerken dan waartoe wij opdracht hebben gegeven.

Duur van opslag

Wanneer wij persoonsgegevens van u opslaan, dan doen we dat gedurende 12 maanden gerekend vanaf het moment dat we de gegevens hebben ontvangen. Tenzij wij met u een overeenkomst hebben gesloten. In dat geval hebben wij uw persoonsgegevens immers nodig voor de uitvoering van die overeenkomst. Wij zullen uw persoonsgegevens dan tot maximaal een jaar na beëindiging van die overeenkomst bewaren, tenzij er een wettelijke plicht bestaat om ze langer te bewaren.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites en diensten van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw gegevens omgaan. Wij adviseren u de privacyverklaring van deze derden door te nemen alvorens gebruik te maken van hun website of hun diensten.

Uw rechten

Mogelijkheid tot het stellen van vragen

Bij vragen over onze privacyverklaring, of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen per telefoon, e-mail of post.

Recht op inzage en correctie

U hebt namelijk altijd het recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Op uw verzoek ontvangt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt. Bij onjuistheden in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, hebt u het recht deze te laten corrigeren. Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens onvolledig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt, kunt u ze volledig laten maken door ons een verklaring daartoe te sturen.

Recht op vergetelheid

U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten verwijderen door ons. Op uw verzoek zullen wij zo snel als mogelijk aan dit verzoek voldoen.

Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens

In plaats van verwijdering van uw persoonsgegevens heeft u ook het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dat wil zeggen dat wij de persoonsgegevens gedurende de periode van beperking niet of slechts gedeeltelijk zullen gebruiken. U heeft dit recht op beperking wanneer:
U de juistheid van de persoonsgegevens die wij verwerken betwist en wij die juistheid aan het
controleren zijn;
De verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is, maar u niet wilt dat de persoonsgegevens worden gewist door ons;
Wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wél nodig hebt in het kader van
een rechtsvordering;
U bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en er
onderzoek wordt gedaan naar de vraag of onze belangen bij de verwerking zwaarder wegen
dan uw belangen bij bezwaar.
Wanneer er sprake is van beperking van verwerking zullen wij enkel die persoonsgegevens verwerken waarvoor wij uw toestemming hebben of welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor een rechtsvordering. Ook wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de rechten van andere personen of om andere gewichtige redenen zullen we de verwerking niet beperken. Als de beperking wordt opgeheven, informeren wij u daarover.

Recht op overdraagbaarheid

Het kan zijn dat u uw persoonsgegevens die wij verwerken wenst over te dragen aan een andere partij. Op uw verzoek zullen we daartoe medewerking verlenen. In dat geval kunt u ervoor kiezen om de gegevens aan u over te dragen of rechtstreeks aan die andere partij.

Recht van bezwaar

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Bij een bezwaar zullen wij de verwerking staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om uw persoonsgegevens te blijven verwerken en die gronden zwaarder wegen dat uw belangen. Ook in het kader van een rechtsvordering kunnen wij een grond hebben om de verwerking niet te staken.

Intrekken toestemming voor gegevensverwerking

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, in te trekken. Op uw verzoek stoppen wij dan met de verwerking van uw persoonsgegevens. Let op: de intrekking van de toestemming heeft echter geen terugwerkende kracht.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u op een andere manier aanmerkelijk treft.

Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u een klacht hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken kunt u zich natuurlijk tot ons wenden. Wij proberen er dan samen met u uit te komen.
U hebt echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl) kunt u lezen hoe u dit moet doen.