1

Disclaimer

Disclaimer Disco Limburg

Wij van Disco Limburg besteden de uiterste zorg aan de informatie op onze website. Voor ons staat voorop dat informatie correct, actueel en duidelijk moet zijn en dat toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid zo veel mogelijk wordt gewaarborgd.
Wij informeren u op hoofdlijnen door op onze website algemene informatie te gebruiken voor eigen gebruik. We beschrijven vanzelfsprekend niet alle mogelijke situaties en uitzonderingen. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuiste, incomplete of tegenstrijdige informatie op onze website. Voor specifieke situaties en/of wensen kunt u contact met ons opnemen.
Voor de veiligheid willen wij u erop wijzen dat informatie die via de e-mail of het contactformulier op onze website naar ons wordt verzonden, niet beveiligd is en om die reden niet als vertrouwelijk kan worden beschouwd.

Tot slot willen wij u erop wijzen dat wij alle intellectuele eigendomsrechten hebben met betrekking tot onze website. Vanwege onze toegankelijkheid delen we graag informatie met u. Echter, ter voorkoming van misstanden en onjuistheden alsook ter bewaking van onze waarden kunnen wij de gebruiker van onze website niet toestaan om informatie van onze website te wijzigen, te bewerken, te vermenigvuldigen, te delen met derden en/of openbaar te maken, of een link te creëren tussen onze website en die van een andere website, zonder onze voorafgaande toestemming.