1

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Disco Limburg gevestigd te (5925 AK) Venlo aan de Hortensiastraat 68

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
1.1“ Disco Limburg ”: de eenmanszaak Disco Limburg zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12066404;
1.2 “ Opdrachtgever ” : degene die Disco Limburg een opdracht verstrekt voor een drive-in show, zulks in de ruimste zin des woords;
1.3“ Opdracht” : de te leveren prestatie in de ruimste zin des woords, al dan niet artistiek.

Artikel 2 Werkingssfeer
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Disco Limburg, alsmede op alle met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten;
2.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook als deze zijn opgenomen in door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, binden Disco Limburg niet, tenzij deze vooraf expliciet door Disco Limburg schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Disco Limburg, zowel schriftelijk als mondeling, zijn steeds vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld;
3.2 Disco Limburg kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden als de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat;
3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven;
3.4 Als de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Disco Limburg daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Disco Limburg anders aangeeft;
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Disco Limburg niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders;
3.6 De opdrachtgever zal bij accordering van de offerte een bevestiging van de boeking ontvangen van Disco Limburg. Als er binnen 5 dagen geen reactie volgt, mag Disco Limburg ervan uit gaan dat de in de opdrachtbevestiging beschreven voorwaarden, locatie, tijdstip en prijs voor de opdrachtgever akkoord zijn;
3.7 Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend als partijen dit vooraf schriftelijk zijn overeen gekomen. Disco Limburg kan in de volgende gevallen sowieso een meerprijs aan de opdrachtgever berekenen: – laden en lossen van meer dan 25 meter van de opbouwplaats; – opbouwplaats is slecht bereikbaar door bijvoorbeeld smalle gangen; – de opbouwplaats is niet gelijkvloers terwijl er geen lift aanwezig is; – Disco Limburg moet parkeerkosten maken; – opbouw binnen 1,5 uur voor aanvang van de show niet mogelijk; – grote tussenpozen in de show van 4,5 uur of uitloop na 4,5 uur;

Artikel 4 Bepalingen met betrekking tot de opdracht
4.1
De opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van een overeenkomst met Disco Limburg, volledig bekend te zijn met de prestaties van de drive-in show alsmede met de soort en aard van de gecontracteerde prestatie;
4.2 De opdrachtgever draagt zorg voor de technische basisvoorzieningen om de drive-in show mogelijk te maken. Namelijk voor de complete- en de basisshow: 1x 16 ampère, schoon binnen 10 meter van de opbouwplaats, aan de evenwijdige zijde/achterkant van de drive-inshow. Voor de uitgebreidere discoshow: 2x 16 ampère, schoon binnen 20 meter van de opbouwplaats, aan de evenwijdige zijde/achterkant van de drive-in show. De stroomvoorziening dient direct bij aanvang van de opbouw te kunnen worden gebruikt, tot en met de tijd dat de installatie afgebouwd is;
4.3 De op grond van enig intellectueel eigendomsrecht af te dragen rechten, onder meer aan BUMA/STEMRA met betrekking tot de auteursrechten en aan SENA met betrekking tot de naburige rechten, voor rekening van de Opdrachtgever komen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen;
4.4 De opdrachtgever staat ervoor in dat alle aan het optreden vereiste vergunningen en/of ontheffingen met de daarbij verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever zijn. Het ontbreken dan wel intrekken van de benodigde vergunning of ontheffing komt voor rekening van de opdrachtgever en zal nimmer gelden als overmacht;
4.5 De opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat Disco Limburg of zijn medewerkers, die aanwezig moeten zijn bij de uitvoering van de opdracht, tijdens de uitvoering per uur recht hebben op minimaal twee gratis consumpties alsmede een eenvoudige maaltijd, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen;
4.6 Indien zich een situatie voordoet dat Disco Limburg door ziekte en/of overmacht niet in staat is de drive-in show te verzorgen, heeft Disco Limburg het recht hetzij de overeenkomst van opdrachtgever (gedeeltelijk) te ontbinden zonder dat Disco Limburg hierdoor jegens de opdrachtgever schadeplichtig wordt dan wel de drive-in show door een andere gelijkwaardige drive-in show te vervangen zonder dat dit de opdrachtgever het recht geeft de overeenkomst met Disco Limburg te annuleren;
4.7 De opdrachtgever draagt zorg voor een ordentelijk verloop van het optreden, met name door tijdig zodanig maatregelen te treffen in het belang van de veiligheid van personeel van Disco Limburg, de aanwezige apparatuur of welke andere vorm van inventaris dan ook. Wanneer de show, al dan niet tijdelijk, wordt onderbroken en/of beëindigd, houdt Disco Limburg desalniettemin het recht op de volledige overeengekomen contractsom.

Artikel 5 Intellectuele eigendom
5.1
De intellectuele eigendomsrechten op alle door Disco Limburg ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) opdracht, welke aan Opdrachtgever worden gepresenteerd, waaronder begrepen offertes, documentatie en/of uitwerkingen, berusten uitsluitend bij Disco Limburg.

Artikel 6 Prijzen en betalingen
6.1
Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven inclusief omzetbelasting en zonder aan BUMA/STEMRA en/of SENA af te dragen gelden;
6.2 De overeengekomen contractsom dient op de dag van de uitvoering van de drive-in show contant, of per bank binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur betaald te worden tenzij anders schriftelijk overeengekomen;
6.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

Artikel 7 Annulering
7.1
Opdrachtgever kan te allen tijden annuleren;
7.2 In het geval de opdrachtgever de met Disco Limburg gesloten overeenkomst annuleert, wordt er aan de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk in de overeengekomen opdrachtbevestiging anders vermeld, – tussen 14 en 7 dagen voor de uitvoerdatum € 50,– inclusief BTW – en – binnen 7 dagen voor de uitvoerdatum 75% van de overeengekomen prijs – als annuleringskosten in rekening gebracht.

Artikel 8 Klachten
8.1 In het geval van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met Disco Limburg gesloten overeenkomst dienen, onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel te ontstane schades dienen door beide partijen steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 (zeven) dagen na de uitvoerdatum, per aangetekende brief of per e-mail aan Disco Limburg kenbaar te worden gemaakt;
8.2 Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 omschreven is gereclameerd, wordt Disco Limburg geacht alle verplichtingen jegens opdrachtgever op correcte wijze te zijn nagekomen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid & vrijwaring
9.1 Disco Limburg is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van aan opdrachtgever of derden toebehorende gelden en/of zaken gedurende de uitvoering van de opdracht, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld/grove nalatigheid van Disco Limburg;
9.2 In het geval van meerwerk en/of overmacht komen alle (on)kosten van Disco Limburg, waaronder begrepen alle (on)kosten van – al dan niet door Disco Limburg ingeschakelde – derden, volledig voor rekening van opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart Disco Limburg tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake;
9.3 Bij diefstal of vermissing van eigendommen van Disco Limburg wordt de nieuwwaarde van het product door berekend aan de opdrachtgever volgens een verliezenlijst. Bij meerdaagse verhuur is de huurder verantwoordelijk voor de beveiliging van het apparatuur tegen alle mogelijke schades;
9.4 Opdrachtgever is gehouden iedere schade aan de apparatuur van Disco Limburg opgelopen tijdens de uitvoering van de opdracht te vergoeden aan Disco Limburg behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld/grove nalatigheid van Disco Limburg. Opdrachtgever is eveneens tot vergoeding van schade aan Disco Limburg gehouden als de schade aan de apparatuur van Disco Limburg is veroorzaakt door derde(n). De door opdrachtgever aan Disco Limburg te betalen vergoeding wordt in alle gevallen gebaseerd op basis van de nieuwwaarde van de apparatuur;

Artikel 10 Ontbinding
10.1 Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder het ter zake schadeplichtig worden, wanneer :
– het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
– de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend;
– de opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
– Disco Limburg gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.
Artikel 11 Geheimhouding en privacy
11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij uit de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
11.2 Disco Limburg mag noodzakelijke gegevens delen met derden, doch uitsluitend om de opdracht goed te kunnen uitvoeren. De partners van Disco Limburg zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Disco Limburg zal daar zoveel mogelijk op toezien;
11.3 Alle verkregen gegevens, zowel mondeling, schriftelijk als in digitale vorm worden bewaard ten behoeve van de opdracht. De website heeft geen database functies en is HTTPS beveiligd. De laptop waarop digitale communicatie plaatsvind wordt wekelijks gescand op virussen. Eventueel digitaal aangeleverd materiaal door opdrachtgever wordt opgeslagen op een thuisserver met antivirusscanner. De digitale agenda wordt beheerd in Google mail en wordt uitsluitend beheert door Disco Limburg. Alle digitale communicatie wordt binnen 1 jaar na uitvoering van de opdracht vernietigd.

Artikel 12 Publicaties
12.1 De opdrachtgever verleent toestemming aan Disco Limburg voor het maken c.q. doen maken van reclame tijdens de show, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven door opdrachtgever;
12.2 De opdrachtgever verleent toestemming aan Disco Limburg voor het maken van foto’s van het feest en het gebruik hiervan voor eigen publicaties, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven door opdrachtgever. Disco Limburg probeert te voorkomen dat gasten frontaal en zeer herkenbaar in publicaties voorkomen;

Artikel 13 Toepasselijk recht
13.1 Op de rechtsverhouding tussen Disco Limburg en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
13.2 Ten aanzien van geschillen die behoren tot de competentie van de rechtbank zal de Rechtbank Zeeland-West-Brabant bevoegd zijn;
13.3 Deze algemene voorwaarden worden verstrekt bij iedere opdrachtbevestiging, staan op de website van Disco Limburg en liggen voorts ter inzage bij Disco Limburg. Voorts worden zij op verzoek kosteloos toegezonden.